Inici > Política de privacitat

Política de privacitatDe conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, RGPD), Societat Catalana de Petrolis, S.A. ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal de què disposa.

A continuació posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que pot ser del seu interès.1.- Responsable del Tractament

Identitat: Societat Catalana de Petrolis, S.A.

Direcció postal: Av. Can Sucarrats, 128, P.Ind. Cova Solera, 08191 - Rubí

Telèfon: 934005070

Correu electrònic: petrocat@petrocat.cat


2.- Finalitat del Tractament

A Societat Catalana de Petrolis, S.A. , tractem la informació i les dades que ens faciliten les persones interessades per tal que siguin usats a través de qualsevol mitjà i altres informacions d'interès sobre productes o serveis relacionats amb el transport, ajuda a l'automoció, assegurances, oci, viatges, llar, assessorament o telecomunicacions, tant de Petrocat, en l'àmbit de la seva activitat, com de terceres pertanyents a l'esmentat àmbit d'activitat. Aquesta finalitat es materialitza a través de procediments d'anàlisi, màrqueting directe i estudis estadístics.

A Societat Catalana de Petrolis, S.A. , no tractarem les seves dades personals amb cap altra finalitat que les que s'han descrit aquí, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les dades personals que reculli Societat Catalana de Petrolis, S.A. seran conservades fins a la fi de la relació amb vostè. Si decideix finalitzar la relació amb Societat Catalana de Petrolis, S.A. , les seves dades es mantindran degudament bloquejades amb l'única finalitat d'atendre les responsabilitats legals que estiguessin pendents. Les seves dades personals seran suprimides quan prescriguin tals responsabilitats.

Societat Catalana de Petrolis, S.A. no prendrà cap decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que pogués produir efectes sobre vostè.

3.- Legitimació del Tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l'interessat i és també l'interès legítim de Societat Catalana de Petrolis, S.A.

En qualsevol moment podrà donar-se de baixa del servei o revocar els consentiments atorgats a Societat Catalana de Petrolis, S.A. per tractar les seves dades. Societat Catalana de Petrolis, S.A., estableix els següents sistemes mitjançant els quals si ho sol·licita, pot activar o excloure els serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta: enviant un correu a dretsrgpd@petrocat.cat.

4.- Destinataris de les dades objecte de tractament

Les dades facilitades es poden cedir a empreses del grup Grup Petrocat, compost per Societat Catalana de Petrolis, S.A. i Energy Express, S.L ..

Així mateix, en alguns supòsits, Societat Catalana de Petrolis, S.A. haurà de permetre, per a la correcta prestació del servei, l'accés a tercers de les dades personals del Candidat. Aquests tercers tindran la condició d'encarregats del tractament, de manera que no tractaran les dades personals per a fins propis o diferents als establerts en les aquí establerts (vid. Apartat 2.-). Societat Catalana de Petrolis, S.A. s'assegura que totes aquestes entitats compleixin amb la normativa de protecció de dades, que al seu torn els resulta directament aplicable als encarregats del tractament. Per això, aquests tercers seguiran en tot cas les instruccions indicades per Societat Catalana de Petrolis, S.A. i en cap cas revelarà aquestes dades a tercers. És possible que aquests Encarregats del tractament hagin, al seu torn, de subcontractar determinades tasques relacionades amb l'objecte dels contractes amb tercers, que també tenen la condició d'encarregats del tractament i, per tant, queden vinculats per les mateixes disposicions que les establertes per aquests.

En concret, les entitats subcontractades i que actuaran en qualitat d'encarregat del tractament són:

Balmes Aplicacions 92, S.L.
Servicomput, S.A.

És possible que Societat Catalana de Petrolis, S.A. dugui a terme transferències internacionals de dades, sempre complint amb el règim d'autorització i notificació prèvia que estableix la normativa.

5.- Drets de les persones interessades

Vostè, en la seva condició d'interessat, pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, mitjançant enviament de correu electrònic a l'adreça: dretsrgpd@petrocat.cat.

Els drets que vostè pot exercitar consisteixen en els següents:

En el cas que la sol·licitud d'exercici dels drets no reunís els requisits especificats, Societat Catalana de Petrolis, S.A. podrà requerir la seva esmena. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets de què disposa. Es concedirà l'exercici de drets sempre que no hi hagi una obligació legal o contractual que ho impedeixi.

Així mateix, en cas que vostè consideri que Societat Catalana de Petrolis, S.A. ha tractat les seves dades personals infringint la normativa, disposa del dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control corresponent.
Telèfon de contacte:
902 123 123

Gasoil a domicili, gasoil calefacció, gasoil professional, benzineres, gasoil empreses - Petrocat, més aprop teu

Gasoil, benzina, gasoil per a professionals, gasoil per empreses, gasoil a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona